Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Nævn, kommissioner og råd

Nævn, kommissioner og råd

Her finder du listen over nævn, kommissioner og råd. Du kan se, hvem der er medlem, og hvordan du kontakter dem.

Nævn, kommissioner og råd

Beboerklagenævnet er et nævn, der træffer afgørelser i sager om visse tvister dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger

Beboerklagenævnet

Medlemmer

Formand borgmester Thomas Lykke Pedersen - Fredensborg
Næstformand Borgmester Karsten Längerich - Allerød
Borgmester Ann Sofie Orth - Rudersdal
Borgmester Morten Slotved - Hørsholm
Carsten Nielsen - Fredensborg
Kristian Tanderup - Fredensborg
Malene Barkhus - Rudersdal
Birgitte Schjerning Povlsen - Rudersdal
Ann Lindhardt - Hørsholm
Jan Klit - Hørsholm
Esben Buchwald - Allerød
Erik Lund - Allerød
Brandmand/TL Tommy Simonsen.
Frivillig observatør Søren Simonsen 
Politiinspektør Jens-Christian Bülow

Sekretariat

Nordsjællands Brandvæsen
Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger
Kokkedal Industripark 14
2980 Kokkedal 
Telefon: 45 80 33 35
nsbv@nsbv.dk

Medlemmer

Jan Klit (C)
Ann Lindhardt(V)

Suppleanter 

Maj Allin Thorup (C)
Christian Wikstrøm (V)

Byretsdommeren for retskredsen

Ulla Ingerslev, Retten i Helsingør

Pædagogisk-psykologisk sagkyndig

Ove Kristian Møller
ovemp@email.dk

Pia Scheuer Jensen
pia_scheuer@msn.com

Pædagogisk-psykologisk sagkyndig suppleant

Adnan Moukdad
elmoukdad@gmail.com

Lea Holst Jensen
leaholstjensen@hotmail.com

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Telefon: 48 49 00 00

Lovgrundlag

Lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender. Fra 1. juli 1998 findes hjemlen i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov nr. 453 af 10. juni 1997, § 18.

Repræsentant

Peter Moesgaard

Sekretariat

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
Vester Voldgade 123, 3.
1551 København V
Telefon: 33 92 72 30

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 522 af 4. juli 1991 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 6, stk. 2.

Medlem

Bo Lønberg Bilde

Suppleant

Stine Pagh

Sekretariat

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 385 af 1. nov. 1997 af lov om naturbeskyttelse § 35.

Overenskomstens § 10

Repræsentanter for Hørsholm Kommune

Charlotte Kirchheiner (C)

Sekretariat

Gentofte Kommune
Teknik og Miljø
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte
Telefon 39 75 27 00

Medlemmer

Erling Rørdam
Birger Bøgeblad
Peter Moesgaard
Jørgen Eirfelt
Peer Tidemand-Petersson

Sekretariat

Sekretariatet
Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 10 63
pol-post@horsholm.dk

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 748 om rettens pleje, § 72, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister og bekendtgørelse nr. 1212 af 30. december 1993.

Grønt Råd virker som dialogpartner for Hørsholm Kommunes Miljø- og Planlægningsudvalg. Medlemmerne repræsenterer forskellige grønne organisationer. Rådet fungerer også som forum for meningsudveksling mellem de deltagende organisationer/borgergrupper.

Kontaktperson i Hørsholm Kommune

Midlertidig vakant

Grønt Råd i Hørsholm Kommune

Fungerende formand Ruth Pedersen

DN-Hørsholm

Bo Madsen (formand)

Dansk Ornitologisk Forening

Vakant (formand)

Friluftsrådet

Vakant

Hørsholm og Omegns Jagtforening

Vakant (formand)

Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening

Lars Gudmand-Høyer

Hørsholm Seniorråd

Lars Bjørck Olsen

Marianne Preis Balser (suppleant)

Hørsholm Sølaug

Jørgen Lissner

Kai Aaen Hansen (suppleant)

Spejderbevægelsen

Jette Nielsen

Medlemmer

Formand Marianne Preis Balser
Otto B. Christiansen
Jørgen Eirfeldt

Suppleanter

Bo Lønberg Bilde
Birger Bøgeblad
Erling Rørdam

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Telefon: 48 49 24 80
bom-post@horsholm.dk

Medlem

Morten Slotved (C)

Personlig stedfortræder

Nadja Hageskov (C)

Sekretariat

Hovedstadsregionens Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
Postbox 83
2860 Søborg
Telefon: 39 69 56 11

Huslejenævnet er et nævn, der træffer afgørelse i sager om visse tvister - dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i det private boligbyggeri.

Huslejenævnet

Medlemmer

Henrik Duus Rosengren
Jørgen Stokbro

Suppleanter

Jane Gjøe Kvist
Henriette Rude Brytygier

Sekretariat

Hørsholm Kommune
2970 Hørsholm
Telefon: 48 49 23 65
bom-post@horsholm.dk

Hørsholm Handicapråd er nedsat af kommunalbestyrelsen i 1995. Medlemmerne repræsenterer handicaporganisationerne i Hørsholm Kommune og Kommunalbestyrelsen.

Find dagsordener og referater

Formål

Handicaprådets formål er at varetage fællesinteresser for alle kommunens handicappede borgere.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen om relevante emner.

Handicaprådet skal skabe debat.

Handicaprådet skal fremme dialog mellem borgere, politikere og kommunens direktørområder.

Handicaprådet er ikke en ankeinstans og behandler ikke personsager.

Aktiviteter

Hørsholm Handicapråd bestræber sig på at være på forkant med udviklingen i Hørsholm Kommune, så interesserne for kommunens handicappede borgere repræsenteres bedst muligt.

Ved den i 1998 gennemførte Brugerundersøgelse er forholdene og problemerne for kommunens handicappede medborgere blevet belyst. Dette udnytter Handicaprådet og kommunens direktørområder til at revurdere bl.a. kontakten til den enkelte borger.

Handicaprådet forsøger at styrke samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem handicappede borgere og familier med handicappede børn.

Medlemmer

Medlemmer:
 1. Louise Zabel
 2. Thorkild Gruelund
 3. Marcus Guldager
 4. Anne Ehrenreich
 5. Annette Wiencken

Suppleanter:

 1. Caroline Victoria Christensen
 2. Ann Lindhardt
 3. Maj Allin Thorup
 4. Birger Bøgeblad
 5. Charlotte Kirchheiner
 
Fra handicaporganisationerne:
Medlemmer:
 1. Jerry Ritz (DH)
 2. Preben Carøe (DH)
 3. Jeanette Birkelund (DH)
 4. Flemming Sundt (DH)
 5. Gunnar Teis Hansen (HH)
 
Suppleanter:
 1. Louise Heidensleben (DH)
 2. Anders Kinnerup (DH)
 3. vakant
 4. vakant
 5. Christian Skytt (HH)

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Center for Børn og Voksne
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
bov-post@horsholm.dk

Medlemmer:

Caroline Victoria Christensen
Ann Lindhardt
Nadja Maria Hageskov
Camilla Kann Fjeldsøe

Stedfortrædere:

Marcus Guldager
Christian Wickström
Esben Dyekjær
Birger Bøgeblad

Hørsholm Seniorråd består af 7 medlemmer og er uafhængig af partipolitik. Seniorrådet er demokratisk valgt af og blandt kommunens seniorer på 60 år og derover.

Seniorrådet er et bindeled mellem de ældre borgere i kommunen og politikerne. Seniorrådet er med til at sikre, at Hørsholm Kommunes ældre borgere kan give deres mening til kende.

Kommunalpolitikerne skal høre seniorrådene i alle de spørgsmål, der har med de ældre at gøre. Seniorrådet kan så rådgive politikerne. Det kan for eksempel være i spørgsmål om boliger, plejehjem, hjemmepleje, trafik- og miljøspørgsmål.

Målet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde. Seniorrådet er et vigtigt forum, med mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Læs mere om Seniorrådets arbejde på deres egen hjemmeside

Medlemmer

Lisbet Schmølker (formand)
Steen Fich Andersen (næstformand, kasserer og sekretær)
Lone Sønderbo
Anders Kinnerup
Anne Ehrenreich
Hanne Wendt
Jørgen Nielsen

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Center for Sundhed og Omsorg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
som-post@horsholm.dk

Delegerede

Medlemmer:

Morten Slotved
Ann Lindhardt
Marcus Guldager
Christian Wickström

 
Stedfortrædere:

Henrik Klitgaard
Thomas Madsen
Louise Zabel
Jesper Sperling

Sekretariat

Kommunernes Landsforening
Gyldenløvesgade 11
1600 København V
Telefon: 33 12 23 50

Medlemmer

Borgmester Morten Slotved
Politidirektør Jens- Christian Bülow
samt 2 medlemmer valgt af og blandt politipersonalet i politikredsen

Stedfortræder for borgmesteren

Jan H. Klit (C)

Medlem

Jan H. Klit (C).

Sekretariat

Naturstyrelsen
Hovedstaden
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg
Telefon: 72 54 30 00
E-mail: hst@nst.dk

Lovgrundlag

Loven om rettens pleje § 115-155a.

Medlemmer

Borgmester Morten Slotved - Hørsholm Kommune
Borgmester Ann Sofie Orth - Rudersdal Kommune
Borgmester Karsten Längerich - Allerød Kommune
Borgmester Thomas Lykke Pedersen - Fredensborg Kommune
Borgmester Benedicte Kiær - Helsingør Kommune

Personlig stedfortræder

Marcus Guldager (A)

Sekretariat

I/S Norfors
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
v/ Adm. dir. Tonny Juul Jensen
Telefon: 45 16 05 00
norfors@norfors.dk
www.norfors.dk

Udvalget er nedsat ved kommunalbestyrelses-beslutning d. 26. september 1994. Udvalget fungerer i kommunalbestyrelsens valgperiode.

Medlemmer

Morten Slotved (C)
Kristin Arendt (C)
Ann Lindhardt (V) 
Svend Erik Christiansen (A)

Niels Holscher, Arkitekt
Søren Mølbak, Arkitekt

Repræsentanter fra administrationen

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
bom-post@horsholm.dk

Eksterne medlemmer

Hugo Pedersen, formand, tidligere kommunaldirektør i Hørsholm Kommune
Hans Laugesen, næstformand, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm
Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune
Finn Murholt Rosenthal, partnerleder Rungsted Seier Capital
Ulla Wiese Christensen, skoleleder, Rungsted Skole
Kim Pedersen, Program Director CBS
Louise Mehnke, medlem af byrådet i Fredensborg Kommune

Medarbejderrepræsentanter

Anne Amtrup Sprøgøe
Jeppe Willads Petersen

Elevrepræsentanter

Olivia Folmer Svane
Frida Højgaard Memhave

Sekretariat

Stadionalle 14
2960 Rungsted Kyst
Telefon: 45 86 33 11
gymnasiet@rung-gym.dk

Medlemmer:

Maj Allin Thorup
Thomas Madsen
Louise Zabel
Ann Lindhardt

Stedfortrædere:

Dickte Toft
Christian Wickström
Marcus Guldager
Jacob Schulze

Medarbejderrepræsentanter:

Claus Skjoldan
Jakob Greve

Bysamarbejdet Hørsholm blev etableret i 2018 og er en gruppe bestående af repræsentanter fra detailhandlen og Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse.

Bysamarbejdet Hørsholm er sammen om udviklingen af en bedre by. Formålet med Hørsholm Bysamarbejde er at skabe en lokalforankret byudviklingsdynamo på tværs af private og offentlige aktører i Hørsholm Kommune.

Målet er at skabe et bredt og solidt samarbejde på tværs af byen, som kan sikre, at den også i fremtiden bliver et attraktivt sted at bo, arbejde og drive forretning.

Bysamarbejdet Hørsholm består af følgende medlemmer:

 • Lasse Simonsen, Kongevejscentret
 • Jens Jakobsen, Gågadeforeningen i Hørsholm
 • Birger Iversen, Hørsholm Midtpunkt
 • Brian Banke, MENY Rungsted
 • Knud N. Nordby, Rungsted Havn
 • Christina Skov Petersen, Kulturhus Trommen
 • Tine Junget Røhling, Hørsholm Erhvervsnetværk
 • Erik Fraas, Hørsholm Erhvervsnetværk
 • Allan Handreck, Tømremesterforeningen
 • Lisbeth Chabert, Ugebladet
 • Michael Andersen, Dades/NREP (Hørsholm Midtpunkt)
 • Marianne Karlsen, DEAS Asset Management (Kongevejscentret)
 • Charlotte Kirchheiner (C), Formand for Byudviklingsudvalget og medlem af Kommunalbestyrelsen
 • Henrik Klitgaard (UP), Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og medlem af Kommunalbestyrelsen
 • Ann Lindhardt (V), medlem af Kommunalbestyrelsen
 • Marie Guldborg, Hørsholm Kommune
 • Rikke Krogsgaard Jakobsen, Hørsholm Kommune

Udviklingen af Cirkelhusgrunden, som er beliggende i både Fredensborg og Hørsholm Kommuner er i fuld gang.
  
Der er en række trafikale, erhvervsmæssige og planmæssige forhold, der kalder på koordinering mellem de to kommuner, hvorfor det er aftalt at nedsætte de fornødne koordinationsfora.
 
Fredensborg og Hørsholm Kommuner har derfor aftalt, at der skal nedsættes både en politisk gruppe og en administrativ gruppe til at koordinere udviklingen af Cirkelhusgrunden.
 
Hørsholm Kommunalbestyrelse har udpeget følgende medlemmer til den politiske følgegruppe:

Henrik Klitgaard
Anne Ehrenreich
Jacob Schulze

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...